Aanmelden

Basketballschool

Graag zorgvuldig invullen.

Persoonlijke gegevens

Schoolgegevens

Basketball gegevens

Contributie & trainingspakket Basketballschool

Onderstaande aanvinken ter bevestiging aub!

Contributie € 175,- per seizoen (inclusief 1 trainingstenue). Een 2e gezinslid (of meer) betaald € 125,-.
De contributie wordt in 2x geïncasseerd (januari en juni).

Machtiging

Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan:
Basketball Academy RTC Noord, om de contributie af te schrijven van onderstaand rekeningnummer: