Aanmelden

Basketball Academy RTC Noord

Graag zorgvuldig invullen.

Persoonlijke gegevens

Schoolgegevens

Basketbal gegevens

Contributie per seizoen

Trainingspakketten Basketball Academy RTC Noord

Aanvinken welke trainingspakket(ten) van toepassing is/zijn

Deelnemersbijdrage voor instroom vanaf seizoen 2020 -2021: €700,- per seizoen (aug. t/m juli)
Voor dit bedrag ontvangt elk RTC-talent:

- 5 ochtendtrainingen (maandag t/m vrijdag);
- 2 trainingtenues.

De contributie wordt 5 keer per jaar geïnd middels automatische incasso.
De bedragen worden geïncasseerd in september, november, januari, maart en mei.

Voor niet-reguliere RTC-trainingsleden (zonder lootschool, bijv. Werkmancollege) geldt: Deelnemersbijdrage bij 3 trainingen/week: €460,- per seizoen; bij 4 trainingen/week €580,- per seizoen (door de week) inclusief 1 trainingstenue. Dit bedrag wordt in 1 x geïncasseerd.

Machtiging

Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan:
Basketball Academy RTC Noord, om de contributie af te schrijven van onderstaand rekeningnummer: